Organització

COTEC i COPIL

Les figures del Comitè tècnic i del Comitè de pilotatge serveixen per assegurar el bon funcionament del projecte.

Comitè tècnic

El Comitè Tècnic vetlla per bon desenvolupament de la part tècnica i, malgrat estar format pels mateixos socis del projecte, es contempla l’opció que experts externs puguin participar-hi.

Les seves funcions són les de fer el seguiment de les accions, dels objectius i dels resultats del projecte, així com prendre les decisions que afectin el conjunt del consorci. També supervisa els entregables, les contractacions i compres, les certificacions a presentar i els pagaments.

Integrants: format per representats dels socis que durant a terme l’execució del projecte. Cada soci tindrà una llista oberta, representada per un titular fix i altres representants opcionals que poden participar a les reunions del comitè.
Experts externs poden ser convidats a participar en el comitè tècnic.

Funcions:

  • Dur a terme el seguiment de les accions del projecte.
  • Seguiment dels objectius del projecte a curt, mitjà i llarg termini es compleixen d’acord amb el pla de treball.
  • Seguiment dels resultats de projecte i presa de decisions que afectin al conjunt del projecte.
  • Seguiment de la preparació i entrega dels lliurables, per tal que tinguin la qualitat necessària i siguin entregats a temps.
  • Supervisió de les contractacions de serveis, d’adquisició de material, certificacions a presentar, pagaments i ingressos.

 

Periodicitat reunions: reunions cada quinze dies, alternant reunió presencial i reunió online.

2017 2018
La Jonquera, 12 desembre Girona, 15 gener Online, 18 maig
Online, 29 gener Perpinyà, 18 juny
Perpinyà, 12 febrer Girona, 17 septembre
Online, 26 febrer Online, 1 octubre
La Jonquera, 12 març La Jonquera, 15 octubre
Online, 26 març Online, 5 novembre
Girona, 9 abril Perpinyà, 14 novembre
Online, 23 abril Online, 26 novembre
La Jonquera, 7 maig

Comitè de Pilotatge

El Comitè de pilotatge està integrat per un equip transversal de membres interns i externs dels socis del projecte (càrrecs electes, empreses, associacions, etc.).

Les seves funcions són les de fer una orientació estratègica del projecte, col·laborar amb els socis mitjançant recomanacions, actuar com a facilitadors i ambaixadors i, finalment, validar el projecte durant totes les seves etapes.

Funcions:

  • Seguiment estratègic del projecte des d’una òptica general, a mitjà i llarg termini.
  • Col·laborar amb els socis del projecte a través de recomanacions en el desenvolupament de les accions i validació del projecte en les diferents etapes.
  • Actuar com a facilitadors i ambaixadors del projecte COOPEREM.

Periodicitat reunions: Reunions semestrals. La constitució es va dur a terme el dia 29 de maig a Girona (vídeo de la Constitució del COPIL) i les reunions d’aquest òrgan es llistes a continuació: 14 novembre 2018

Integrants: integrat per un equip transversal de membres interns i externs dels socis del projecte. Els representants externs formaran part dels grups objectiu del projecte definits a la proposta (càrrecs electes, empreses, associacions, etc.). Actualment, el COPIL del projecte COOPEREM està representat per les següents institucions:

ADIF
Agence DFCI Méditerranée
Ajuntament Agullana
Ajuntament Cantallops
Ajuntament Capmany
Ajuntament Darnius
Ajuntament de Biure
Ajuntament de La Jonquera
Ajuntament de Le Perthus
Associació d’ADFs de l’Alt Empordà
Associació de propietaris forestals de l’Alt Empordà
Bombers de la Generalitat de Catalunya
Casa de la Generalitat a Perpinyà
CEDIPSA – Autopistes
Conseil Départamental des Pyrénées-Orientales
Consell Comarcal Alt Empordà
DDTM – Unité Forêt
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
Diputació de Girona
Govern de la Generalitat de Catalunya
PNIN Massis de l’Albera
Protecció Civil de l’Estat Espanyol
SDIS66 des Pyrénées-Orientales
Service Interministériel Départemental de la Sécurité Civile
SGAR
SIVU des Albères
Subdelegació del Govern a Girona